ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek – hatályos 2017.01.24-től visszavonásig

AZ ÁSZF letölthető ha ide kattint

Az ÁNYSZ letölthető ha ide kattint

I.         Értelmező és általános rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”)  a vonatkozó hatályos jogszabályok, illetve a reklámtevékenységre irányadó ajánlások figyelembe vételével készült.

1.     Értelmező rendelkezés

 • Médiaértékesítő: USP-TEAM Kft. (Székhely: 1201 Budapest Királyhágó utca 94. Adószám: 25009996-2-43, cg: 01-09-194530); Médiatulajdonos felületeit engedéllyel, szoros együttműködésben, a Médiatulajdonos tudomásával értékesíti a Megrendelő részére.
 • Megrendelő: Aki a hirdetést/reklámot megrendeli – a reklámozó nevében eljáró ügynökség is ide tartozik.
 • Ügynökség: Azon vállalkozás, amely más személy helyett és nevében eljár. Ilyen lehet a média-, kreatív-, reklám-, PR-, promóciós ügynökség, stb.
 • Felek: A Médiaértékesítő és Megrendelő együttesen.
 • Anyag: A hirdetéshez szorosan köthető eszközök.
 • Szolgáltatás: A Médiaértékesítő teljes portfóliója.
 • Hirdetés/Reklám (a továbbiakban: „Hirdetés”):  A Médiaértékesítő portfólióját képző hirdetési felületeken elhelyezett megjelenések, illetve a Médiaértékesítő közreműködésével létrejött kampányok.
 • Kapcsolt szolgáltatások: A Megrendeléshez szorosan köthető, de a Médiaértékesítő portfóliójához csak közvetetten kapcsolható szolgáltatások (pl. szövegírás, grafikai munkák, nyomdai tevékenység, stb.)
 • Médiatulajdonos: A Médiaértékesítő portfólióját képző hirdetési felületek tulajdonosa.
 • Árajánlat: Megrendelő ajánlatkérése alapján, Médiaértékesítő által Megrendelő részére elkészített ajánlat.
 • Megrendelés: Megrendelő Árajánlat alapján történő megrendelése Médiaértékesítőtől.

 

2.     Általános rendelkezések

Médiaértékesítő a Szolgáltatásokat a Médiatulajdonossal kötött megállapodás alapján biztosítja, általában ellenszolgáltatás fejében. A Médiaértékesítő fenntartja magának a Szolgáltatások változtatási jogát.

Amennyiben a Szolgáltatásokban változtatás, karbantartás, frissítés vagy megszűnés következik be, az ezzel kapcsolatban a Médiatulajdonostól érkező értesítést követően, vagy vele történő újbóli megállapodást követően a Médiaértékesítő a Megrendelőt a lehető legrövidebb úton értesíti a bekövetkezett változásokról.

A kihelyezendő Anyagok a reklám jogszabályt, szakmai szabályt, etikai és esztétikai normát, és a jelen ÁSZF-et nem sérthetik.

A Megrendelőt terheli a teljes körű felelősség, amennyiben a hirdetendő termékek és/vagy szolgáltatások külön jogszabályban meghatározott előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség-tanúsítási kötelezettség alá tartozó termékek és/vagy szolgáltatások körébe tartoznak. Ezen termékek és/vagy szolgáltatások esetében a Megrendelő köteles a jogszabály által előírt tanúsítványokat a Médiaértékesítő rendelkezésére bocsájtani.

A Médiaértékesítő Szolgáltatása során az alábbi témájú hirdetések csak a Médiatulajdonos külön engedélyével helyezhetőek ki:

 • Politikai
 • Vallási
 • Szexuális
 • Saját világnézetről meggyőző
 • Alkohol

 

II.         A Médiaértékesítő és a Megrendelő viszonya

A Médiaértékesítő a Szolgáltatásokat kellő szakmai gondossággal, a vonatkozó műszaki standardoknak megfelelő vagy annál jobb minőségben nyújtja a Megrendelő részére.

 1. A Megrendelő Önálló jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy magánszemély lehet.
 1. A Médiaértékesítő a Szolgáltatásokat független szerződéses félként nyújtja a Megrendelő részére, tehát nem a Megrendelő alkalmazottjaként, ügynökeként vagy tagjaként.
 2. Azonos vagy hasonló Szolgáltatásokat a Megrendelő – belátása szerint – más személytől is igénybe vehet.
 3. A Szolgáltatások nyújtásával a Médiaértékesítő alvállalkozót a Megrendelő előzetes tájékoztatása nélkül is megbízhat, de ebben az esetben is a Médiaértékesítőt terheli mindennemű felelősség a Megrendelő számára nyújtott Szolgáltatások teljesítése, illetve a jelen ÁSZF-ből fakadó valamennyi kötelezettség vonatkozásában.
 4. A Felek adatainak változása nem eredményezi a Felek személyének megváltozását, kivéve, ha a cégjogi szabályok értelmében együtt jár az adott Fél jogalanyiságának megváltozásával is. Az adatok megváltozásáról a másik Felet lehetőség szerint 15 nappal megelőzően, egyéb esetekben haladéktalanul utólag kell értesíteni. Az adatok megváltozása nem igényli a hirdetési szerződés módosítását.

 

 

III.         Árajánlat

A Médiaértékesítő a hirdetésre történő Árajánlat kérését, illetve az ehhez kapcsolódó bármely módosítását kizárólag írásban (levélben vagy e-mailen) fogadja el.

 1. Az Árajánlat kérésnek tartalmaznia kell:
 • a Megrendelő nevét, illetve Ügynökségtől érkező megrendelés esetén a hirdető ügyfél nevét, székhelyét
 • a Megrendelő címét, telefonszámát
 • a Megrendelő adó- és bankszámlaszámát
 • a Megrendelő számlázási címét, ha eltér a Megrendelő címétől
 • a Megrendelő részéről kijelölt kapcsolattartó személy nevét, e-mail és telefonos elérhetőségét
 • a hirdetendő terméket vagy szolgáltatást, és a megrendelés meghatározott felületét és időtartamát

Minden a Médiaértékesítő által kiadott Árajánlat egyedi sorszámmal ellátott, mely alapján az Árajánlat kérésben feltüntetett adatok beazonosíthatóak, és a Megrendelés nyomon követhető. Amennyiben a kiadott áraknál nincs feltűntetve, hogy bruttó vagy nettó ár, úgy minden esetben nettó árnak értendő.

A Médiaértékesítő nem köteles bárminemű hozzá érkezett felhívásra Árajánlatot adni, minden ilyen irányú igényt indoklás nélkül jogosult válasz nélkül hagyni vagy kifejezetten elutasítani.

Az adott Árajánlatok 30 naptári nap után érvényüket vesztik, így Megrendelés leadása ezekre hivatkozva nem lehetséges.

IV.         Megrendelés

A Médiaértékesítő a Megrendelést kizárólag a már adott Árajánlat vagy a Megrendelő számára korábban kiadott Árlista alapján köteles elfogadni.

A Médiaértékesítő a Hirdetések Megrendelését, illetve a Megrendelések bármely nemű módosítását kizárólag írásban (levélben vagy e-mailen) fogadja el. A foglalás az írásos, cégszerű aláírással ellátott írásos Megrendelés (Lsd. IV./1. pont) Médiaértékesítőhöz való beérkezéstől számít kézbesítettnek.

1.     Az írásos Megrendelésnek tartalmaznia kell:

 • az Árajánlat sorszámát
 • a Megrendelő nevét, illetve Ügynökségtől érkező megrendelés esetén a hirdető ügyfél nevét, székhelyét
 • a Megrendelő címét, telefonszámát
 • a Megrendelő adó- és bankszámlaszámát
 • a Megrendelő számlázási címét, ha eltér a Megbízó címétől
 • a Megrendelő részéről kijelölt kapcsolattartó személy nevét, e-mail és telefonos elérhetőségét
 • a hirdetendő terméket vagy szolgáltatást és a Megrendelés meghatározott felületét és pontos időtartamát
 • az Anyagok leadási határidejét, módját és minőségét
 • Kapcsolt szolgáltatások információinak leadási határideje, módja és minősége
 • valamint a megbízási díj fizetésének módját és fizetési határidejét.
 1. Amennyiben a Megrendelés Ügynökségtől érkezik, és az Ügynökség írásos megrendelése nem tartalmazza azonosítható módon az ügyfél nevét, címét és a hirdetendő terméket vagy szolgáltatást, akkor a Médiaértékesítő további jogkövetkezmény nélkül jogosult a Megrendelést visszautasítani.
 2. A Médiaértékesítő a Megrendeléssel kapcsolatosan, annak technikai kivitelezhetősége tekintetében a Megrendelés kézhezvételétől számított legkésőbb 2 munkanapon belül egyeztetést kezdeményez a megfelelő Médiatulajdonossal. A Médiatulajdonossal történt egyeztetést követően legkésőbb 2 munkanapon belül nyilatkozik a Megrendelőnek a Megrendelés elfogadásáról és a kivitelezés feltételeiről.
 3. Ha a Médiaértékesítő a Hirdetést tartalmi és technikai szempontból megfelelőnek találja, úgy a Megrendelésben igényelt Szolgáltatásokat leköti és azt a Megrendelőnek visszaigazolja.
 4. Ha a Médiaértékesítő a Megrendelést elfogadta és visszaigazolta, úgy a Megrendelő és a Médiaértékesítő között a Megrendelés tartalmával egyező szerződés jött létre, amelynek elválaszthatatlan részét képezi a jelen ÁSZF. A Médiaértékesítő arra vállal kötelezettséget, hogy a megrendelt és visszaigazolt Hirdetéseket a Megrendelésben meghatározott időtartamban biztosítja a Megrendelő részére.
 5. A Hirdetés anyagait a Megrendelő köteles a Megrendelés szerint lekötött napig a Médiaértékesítő részére eljuttatni a Megrendelésben meghatározott módon és technikai minőségben. Amennyiben a Megrendelőben nincs megjelölve az időpont, úgy az Anyagok leadási határideje legkésőbb 5 munkanappal a Hirdetés kampányának indulása előtt történik.
 6. A Médiaértékesítő nem felel  a Megrendelés teljesítésének késedelméért, ha a Megrendelő az Anyagokat nem a fentiek szerinti határidőben vagy nem megfelelő technikai minőségben adja át a Médiaértékesítő részére.
 7. A Médiaértékesítő a Megrendelő által készen hozott Anyagot megvizsgálja mind technikai, mind tartalmi szempontból. A Médiaértékesítő a részére átadott Anyagot szerzői- és médiajogi illetve sajtószempontból nem ellenőrzi, az ebből keletkező bármilyen kár, bírság, polgári jogi igény a Megrendelőt terheli. A kapott Anyagok minőségéért felelősséget a Médiaértékesítő nem vállal.
 8. Amennyiben a Médiaértékesítő megítélése szerint a Megrendelő által átadott reklámanyag jogszabályt, NMHH állásfoglalást, Magyar Reklámetikai Kódexet vagy jelen ÁSZF rendelkezéseit sérti, úgy felszólíthatja a Megrendelőt az Anyagok módosítására, és ennek lehetőségét megadni a Megrendelőnek. Ha a Megrendelő a felszólítást követően sem módosítja az Anyagot, úgy a Médiaértékesítő visszamondhatja a Megrendelést, vagy teljesítés esetén minden felelősséget, bírságot és eljárást a Megrendelő magára vállalja. Jelen pontban foglaltak miatti visszamondás esetén Megrendelő a hirdetési díj árának arányos, de legalább 40% megfizetésére köteles.
 9. Az olyan hibák, amelyek a Médiaértékesítő mulasztása miatt keletkeztek, de a Hirdetés tartalmát nem befolyásolják lényegesen, nem indokolnak a Megbízottal szemben semmilyen kártérítési igényt.
 10. A megrendelés történhet a https://www.pladform.hu/ rendszerén keresztül is, ilyenkor a Brains Studio Kft. a Pladform Általános Felhasználási Feltételei is kiegészítik jelen ÁSZF-et, azonos pontokban a Pladform ÁFF-ben foglaltak az irányadóak. A Pladform ÁFF-je letölthető innen.
 11. A megrendelés történhet az ügyfél megrendelőjével is. Ilyenkor az irányadó ajánlat a Médiaértékesítő sorszámozása szerint írásban adott projektre megküldött utolsó ajánlat. Médiaértékesítő ÁSZF-je az ügyfél megrendelőjével történő rendelés esetén is hatályos marad.

V.         Megrendelés módosítása, lemondása

 1. A Médiaértékesítő fenntartja magának azt a jogot, hogy a Megrendelést egyoldalú nyilatkozatával módosítsa, amennyiben a /3. pont által kezdeményezett kapcsolatfelvételkor kiderül, hogy a megrendelt Hirdetést rajta kívülálló okok miatt nem tudja teljesíteni. Ezen esetekben a Médiaértékesítőnek a lehetőségekhez mérten azonos arányú média-megjelenést kell biztosítania a Megrendelő részére, amennyiben ezt nem tudja vállalni azon felületek díjától el kell állnia, illetve minden tőle telhetőt meg kell tennie, hogy a lehetőségekhez mérten azonos arányban kárpótolja a Megrendelőt. A Megrendelő az egyoldalúan módosított Megrendelés, módosított részétől indoklás nélkül elállhat.
 2. Médiaértékesítő fenntartja magának a jogot, hogy a Megrendelő megrendeléseit bármely időpontban visszautasítsa vagy kampányait felfüggessze, amennyiben az adott Megrendelés a Médiatulajdonosok arculatával, belső vagy egyéb szabályzataival vagy üzleti érdekeivel összeférhetetlen. Megrendelő nem élhet e körben kártérítési igénnyel Médiaértékesítővel szemben.
 3. A Médiaértékesítő jogosult a Megrendelő konkurenciája, a Hirdetésben szereplő hasonló profilú termék, vagy szolgáltatás hirdetésére. E körben nem köteles a Megrendelő Hirdetésének jól elkülöníthető – időben és/vagy térben – megjelenítésére.
 4. Bármelyik Fél a Megrendelés alapján létrejött szerződést a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a szerződésszegőt magatartásának abbahagyására és annak következményei elhárítására reális határidőt tűzve felszólította, de az eredménytelenül telt el. A szerződésszegésbe beletartozik a jelen ÁSZF-ben foglaltak megszegése is.

 

 1. A Megrendelés alapján létrejött szerződést mindkét Fél azonnali hatállyal felmondhatja amennyiben:
 • az egyik Fél ellen csődeljárás, illetve végelszámolási vagy felszámolási eljárást kezdeményeztek;
 • vagy nyilvánvalóvá válik, hogy a Fél nem képes a megkötött szerződésből, illetve jelen ÁSZF-ből fakadó kötelezettségei teljesítésére;
 1. Amennyiben meghatározott napon és helyen megjelentetni szándékozott és a Médiaértékesítő által elfogadott Hirdetést a Megrendelő a Megrendelésben rögzített kezdeti időpont előtt legkésőbb 5 munkanappal lemondja, úgy kötbér címén a hirdetési díj 100 %-át, a kezdeti időpont előtt 6-9 munkanappal történő lemondás esetén 50 %-át, míg a kezdeti időpont előtt 10 munkanappal történő lemondás esetén pedig 25 %-át köteles Médiaértékesítő részére megfizetni.

VI.         Titoktartás

 1. Az ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában az ÁSZF tartalmának vagy az ÁSZF-fel kapcsolatban a másik Féltől vagy annak nevében szerzett és elvárhatóan bizalmasan kezelendő, vagy a másik Fél tulajdonát képző adatoknak harmadik féllel történő közlése mindkét Fél számára tilos.
 2. Kivételt képez ez alól, a megrendelt Szolgáltatás során a Médiaértékesítő által referenciaként felhasználható és honlapján, illetve kiadványaiban szerepeltethető, Hirdetéssekkel kapcsolatos fotók, leírások, véleménynyilvánítások, ezeket a Médiaértékesítő a Megrendelővel történő előzetes egyeztetés nélkül is felhasználhatja.
 3. Az egyedi engedmény és a Megrendelés összege üzleti titok tárgyát képezik, ezekről a szerződő Felek csak egymás írásos engedélyével adhatnak információt harmadik fél felé.

VII.         Kapcsolt szolgáltatások

 1. Amennyiben a Megrendelő Megrendelése Kapcsolt szolgáltatást tartalmaz, a Megrendelő köteles a Megrendelésben leírt időpontig megadni minden ezzel kapcsolatos és az Anyagok elkészüléséhez szükséges információt.
 2. Amennyiben az információk nem érkeznek be határidőre, az ebből adódó csúszásért a Médiaértékesítő nem vonható felelősségre.
 3. A Médiaértékesítő vállalja, hogy az elkészült Anyagokat a Megrendelő részére megtekintésre és véleményezésre bocsájtja. Amennyiben az Anyagok a szerződésnek, jelen ÁSZF-nek és a hatályos jogszabályoknak megfelelnek, akkor Médiaértékesítő megkezdi a Hirdetési tevékenységet. Amennyiben a Megrendelő változtatni kíván, akkor a Médiaértékesítő ezeket a változtatásokat elvégzi, amennyiben azokat Médiaértékesítő elvégezhetőnek tartja és azok a jelen ÁSZF-nek, illetve a jogszabályoknak megfelelnek. A szükséges változtatásokról írásban kell megállapodni. A változtatásból bekövetkező késedelemért a Médiaértékesítő nem vonható felelősségre.
 4. Amennyiben a változtatás miatt az 2.6.2. és 7.2. pontot a Médiaértékesítő nem tudja tartani, a Megrendelő köteles az 5.3.6.3. és 7.4. pontban leírt felárat kifizetni. Továbbá a késedelmes kezdésért a Médiaértékesítőt nem terheli felelősség, így a Megrendelőben foglaltak szerint történik majd az elszámolás.
 5. Szövegírás
  • A Médiaértékesítő vállalja, hogy az elkészítendő szövegeket a Megrendelésben feltüntetett karakterszámban, és kellő szakmai gondossággal készíti el.

5.2.  A szövegek megírását a Médiaértékesítő minimum 5 munkanappal a kampány kezdete előtt vállalja, amennyiben további Kapcsolt szolgáltatások is megrendelésre kerültek, akkor minimum 10 munkanappal.

5.3.  Amennyiben a 5.2. pontban leírt időintervallumon belül kívánja a Megrendelő a szövegek megírását, úgy 100%-os felár ellenében tudja vállalni a Médiaértékesítő.

 1. Grafikai munkák
  • A Médiaértékesítő vállalja, hogy az elkészítendő grafikai munkákat a Megrendelésben feltüntetett méretben, és kellő szakmai gondossággal készíti el.

6.2.  Egy grafikai munka elkészítését a Médiaértékesítő minimum 5 munkanappal a kampány kezdete előtt vállalja, amennyiben további Kapcsolt szolgáltatások is megrendelésre kerültek, akkor minimum 10 munkanappal.

6.3.  Amennyiben a 6.2. pontban leírt időintervallumon belül kívánja a Megrendelő a grafikai munkák elkészítését, úgy 100%-os felár ellenében tudja vállalni a Médiaértékesítő.

 1. Nyomdai termékek
  • A Médiaértékesítő vállalja, hogy a nyomdai termékeket a Megrendelésben feltüntetett minőségben, méretben, módon, és kellő szakmai gondossággal készíti el.

7.2.  A nyomdai termékeket a Médiaértékesítő 5 munkanap alatt készíti el.

 • Amennyiben további Kapcsolt szolgáltatások is megrendelésre kerültek, akkor a nyomdai termékekhez köthető Kapcsolt szolgáltatások elkészülésétől és elfogadásától kell számolni a nyomdai termékek elkészülési idejét.

7.4.   Amennyiben a 7.2. pontban leírt időintervallumon belül kívánja a Megrendelő a nyomdai szolgáltatások elkészítését, úgy utólag, ilyen irányú igény esetén 3 munkanapon belül 50%-os, 24 órán belül 100%-os felár ellenében tudja vállalni a Médiaértékesítő.

VIII.         Fizetési feltételek

 1. A Hirdetések elszámolása az adott Árajánlat és a Megrendelés alapján történik. Amennyiben az adott ár mellett nincs feltűntetve, hogy bruttó vagy nettó ár, abban az esetben minden esetben nettó összegnek tekintendő, tehát az Általános Forgalmi Adó (+27%) összegét nem tartalmazzák. A Médiaértékesítő a díjakból egyedi engedményt adhat a Megrendelőnek.
 2. A Médiaértékesítőt nem terheli felelősség, ha az Anyagok késedelmes leadásából eredően az előzetes Megrendelés szerinti Hirdetés időben kezdhető el vagy nem teljesíthető. Ebben az esetben is a Megrendelés teljes időszakára megállapított díjra jogosult a Médiaértékesítő. A Médiaértékesítő törekszik a Megrendelő ilyen késedelme esetén is a Megrendelés ütemtervében meghatározott megjelentetések teljesítésére.
 3. A megjelent hirdetésekről a Médiaértékesítő a Megrendelő nevére számlát állít ki a kampány utolsó napjának megfelelő teljesítési dátummal, amelyet a Megrendelő részére eljuttat. A Megrendelő vállalja a kiállított számla fizetési határidőn belüli kiegyenlítését.
 4. A Megrendelőnek a Megrendelésben nyilatkoznia kell a fizetés módjáról. Amennyiben erről a Megrendelő nem nyilatkozik és a felek között nincs érvényes keretszerződés, mely e feltételt szabályozza, úgy a fizetési határidő a hirdetési kampány teljesítésétől számított 8 naptári nap, amelyet átutalással teljesít a Megrendelő.
 5. Megrendelő tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetés esetén a Médiaértékesítő a késedelemmel érintett időszakban érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékkel számított késedelmi kamatot számíthat fel, amennyiben a Megrendelő két írásbeli fizetési felszólításra sem fizeti meg a hirdetési díjakat a póthatáridőig. A póthatáridő a Médiaértékesítő egyoldalú nyilatkozatával kerül megállapításra, 8 naptári napos fizetési határidővel a második felszólítás kézhez vételétől számolva.
 6. Amennyiben a Megrendelő a korábbi megrendelése kapcsán felmerülő fizetési kötelezettségét nem teljesíti, Médiaértékesítő jogosult – a késedelmi kamat felszámításán túlmenően – a még esedékes Megrendelések teljesítését felfüggeszteni a korábbi tartozások rendezéséig, illetőleg új Megrendelés elfogadását megtagadni.
 7. A Megrendelő csak akkor jogosult a Médiaértékesítő felé költségek felszámolására, fizetés visszatartására vagy a fizetendő összeg csökkentésére, ha a Médiaértékesítő ezt írásban megerősítette, illetve az ilyen irányú igények jogerőre emelkedtek.

IX.         Vegyes rendelkezések

 1. A Megrendelést csak az aláírásra jogosult személy írhatja alá. Amennyiben a Megrendelést nem az aláírásra jogosult személy írja alá, akkor csatolnia kell a Megrendelő írásos meghatalmazását. Amennyiben nem az aláírásra jogosult személy írja alá a Megrendelést, ezáltal álképviselet esete merül fel, ebben az esetben a Megrendelést aláíró személy teljes anyagi- és erkölcsi kártérítési felelősséggel tartozik.
 2. A Megrendelőt – és annak módosításait – Felek elektronikusan, illetve külön példányon is aláírhatják.
 3. Reklamációt a teljesítés napjától számított 8 naptári napon belül fogadunk el. Alaptalan reklamáció esetén a bizonyítás technikai költségeit a Megrendelőnek kell viselnie. Ha a reklamáció jogos volt, a technikai költségek a Médiaértékesítőt terhelik. Amennyiben a ezen az időn belül nem érkezik be reklamáció, úgy a teljesítés igazolást aláírás hiányában is elfogadottnak tekintjük, és továbbiakban a Médiaértékesítő a Megrendelő felé kötelezettséggel nem tartozik, a Megrendelő számla ellenében a hirdetési díjat köteles kifizetni.
 4. Médiaértékesítő nem felel azért, ha az Ügynökség nem az általa hirdető és/vagy támogató megbízása alapján, hanem saját hatáskörben jár el, ebben az esetben a Megrendelés a visszaigazolással létrejön, és az abból eredő kötelezettségek az Ügynökséget kötik.
 1. Az Ügynökség tudomásul veszi, hogy amennyiben más nevében, annak aláírása meghamisításával köti meg a reklámszerződést az a Büntető Törvénykönyv 276. §-a szerinti magánokirat-hamisítást követ el.
 1. A Megrendelés nem jelent eredménykötelmet a Megrendelő által elérni kívánt hatás, cél, eredmény, így különösen értékesítési árbevétel növekedés vonatkozásában. A Felek rögzítik, hogy a Médiaértékesítő kizárólag a Megrendelés gondos teljesítéséért (pl. kihelyezés) felel, a Megrendelés alapján várható eredményért nem.
 2. A Médiaértékesítő a megjelentetni kívánt Hirdetést minden esetben ellenőrzi és saját hatáskörben döntve visszautasíthatja, ezt még aláírt Megrendelő után is megteheti.
 3. A Médiaértékesítő a saját tevékenységéhez hasonló Hirdetésekre irányuló Megrendeléseket jogosult saját hatáskörben döntve, egyoldalú nyilatkozatával visszautasítani.
 4. A vis major körülmények (természeti katasztrófák, rendkívüli időjárási behatások) mentesítik a Médiaértékesítőt minden felelősség alól. Ebben az esetben a Megrendelő és a Médiaértékesítő közös megállapodás szerinti kártérítést állapíthat meg (időarányos díjvisszatérítés, új hirdetőeszköz rendelkezésre bocsátása stb.). Következménykárok érvényesítése kizárt.
 5. A Médiaértékesítő felelőssége nem terjed ki arra, hogy a Megrendelés szerint Hirdetéssel ellátott helyek, a megállapodott idő alatt megszakítás nélkül üzemben legyenek.
 6. A Megrendelő szavatolja, kijelenti és kifejezetten vállalja, hogy a Médiaértékesítővel szembeni jogviták tekintetében peren kívül megegyezik, amennyiben végleg nem sikerül megegyezésre jutnia a Feleknek, csak és kizárólag abban az esetben fordul hatósághoz, illetve bírósághoz.
 7. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése – részben vagy egészben – jogszerűtlennek, érvénytelennek vagy egyébként érvényesíthetetlennek minősül, a többi rendelkezés a továbbiakban is érvényes és hatályos marad.

X.         Kiegészítő információk

 1. Vonatkozó jogszabály:

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.), a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.), a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.), a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.), a médiaszolgáltatásról és a tömegkommunikációról szóló, 2010. évi CLXXXV törvény (Mttv.)

 1. Szakmai előírások:

A reklámszakmára irányadó valamennyi szakmai előírás, így különösen a Magyar Reklámetikai Kódex, a Nemzeti Média és Hírközlési hatóság ajánlásai és állásfoglalásai.

 1. Jogvita:

Amennyiben a Médiaértékesítő és a Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Felek tárgyalásai során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Megrendelő számára:

·       Panasztétel a területileg illetékes Fogyasztóvédelmi Hatóságnál. Amennyiben a Megrendelő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

·       Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

  • Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
  • Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
  • GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496
  • Központi telefonszám: +36 1 459 4800
  • Faxszám: +36 1 210 4677
  • Központi e-mail cím: nfh@nfh.hu

3.2.2      Békéltető Testület:

A szolgáltatás minőségével, biztonságosságával és a szolgáltatásfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

3.2.3      A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

 • Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
 • Levelezési cím: 753 Budapest, Pf.: 10.
 • E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
 • Fax: +36 1 488 21 86
 • Telefon: +36 1 488 21 31

3.2.4      Bírósági eljárás:

Megrendelő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint.